NEWS AND EVENTS

ЕТ „КУКЕРИ-РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ” изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДБФП№ BG16RFOP002-2.073-5311-C01

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 10000,00 лв.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 27.07.2020 г.

Проектът включва дейности преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.