СХЕМА НА ПАРЦЕЛИТЕ

CAMPING PLAN

Схемата показва максималната възможност на съответния парцел за разполагане на средство за настаняване

The camping plan shows the maximum capacity of each pitch